Nghị quyết, Biên bản,các Báo cáo,Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020