Nghị quyết HĐQT số 02 – Thông qua nội dung ĐHĐCĐ 2021, Tờ trình KTNB, Tờ trình Quỹ lương