Giải trình về việc chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo