Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính Bán niên năm 2021