Giải trình biến động KQKD công ty mẹ và hợp nhất Quý 4 năm 2023