Giải trình biến động KQKD Công ty mẹ và hợp nhất Quý 4.2020