Giải trình biến động KQKD Công ty mẹ và hợp nhất năm 2020