Gia hạn thời gian công bố Báo Cáo Tài Chính lập cho năm tài chính 2020 của VNT