VNT Logistics Hà Nội

Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của bà Trương Thị Nhung