Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đồng thường niên 2020