Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu niêm yết bổ sung