Đăng ký KD thay đổi lần thứ 14: Thay đổi người đại diện theo Pháp luật và thêm ngành nghề KD