CBTT thay đổi Người đại diện theo Pháp luật và Tổng Giám đốc Công ty