Biên bản họp BKS v/v “Bổ nhiệm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028”