Biên bản bầu ông Thái Văn Toàn làm Trưởng Ban Kiểm Soát