Báo cáo tài chính và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018