Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013- có soát xét của kiểm toán