Báo cáo tài chính bán niên của Công ty Mẹ & Hợp nhất đã soát xét 2020