Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH