Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu