Báo cáo kết quả chào bán Trái phiếu ra Công chúng đợt 1