Thông báo về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu VNT