Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022