Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi trái phiếu chuyển đổi