Thông báo thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành