Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông để chi trả cổ tức đợt 3/2013