Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền