Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015