Thông báo Giao dịch Trái phiếu chuyển đổi của Công ty CP VNT Holdings