Nghị quyết HĐQT số 04 v/v: “Thành lập chi nhánh Bắc Ninh”