NQ HĐQT số 13/2023/NQ-HĐQT v/v: “Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Nam Hà Nội”