NQ HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT v/v: “Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028”