NQ HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT v/v: “Thông qua việc thay đổi kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”