NQ HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT v/v: “Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024”