NQ HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT v/v: “Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT”