Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT về Điều chỉnh, chi tiết thời gian thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua