Nghị quyết số 04/2021/HĐQT-NQ về việc vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hà Nội