Giải trình biến động KQKD công ty mẹ và hợp nhất năm 2023