Giải trình biến động kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất Quý 4.2019