Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Bảo Trung – Thành viên HĐQT