Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VNT Logistics đã diễn ra thành công tốt đẹp

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Công ty CP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (VNT Logistics) đã tổ chức Đại hồi đồng Cổ đông năm 2021 (ĐHĐCĐ) với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.
 
VNT Logistics
 
Tại Đại hội, một số nội dung chủ chốt đã được Ban Lãnh đạo VNT Logistics trình bày như Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng kinh doanh năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát, … . Từng nội dung báo cáo, tờ trình đã được đại hội biểu quyết thông qua.
 
VNT Logistics
 
VNT Logistics
 
 
Ông Trần Công Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNT Logistics cho biết, mặc dù năm 2020 ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, VNT đã vượt qua khó khăn và kinh doanh có hiệu quả. Cụ thể, doanh thu hợp nhất thực hiện: 1.238 tỷ đồng tăng 32,8% so với năm 2019 là 933 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 tăng trưởng 51,5% so với năm 2019.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, VNT do việc tiếp tục phải gánh chi phí tài chính do đầu tư vào MPC nên VNT đặt ra các mục tiêu tài chính trong đó doanh thu hợp nhất là 800 tỷ đồng và 10 tỷ lợi nhuận trước thuế . Để hoàn thành mục tiêu này, VNT sẽ tập trung vào bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, nâng cao năng lực của bộ phận hỗ trợ; tập trung vào việc cung cấp các giải pháp logistics tổng thể cho các khách hàng lớn; Giám sát đầu tư tại công ty MPC, Logistics Thăng Long, Misui soko, …; Tìm kiếm các cơ hội đầu tư và hợp tác vào cơ sở hạ tầng logistics tại các khu công nghiệp ở các tỉnh lân cận. Với nỗ lực quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong toàn hệ thống, VNT Logistics đã và đang tập trung nguồn lực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao, đưa Công ty phát triển bền vững và không ngừng lớn mạnh.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: