Báo cáo về thay đổi sở hữu của Công ty CP VNT Holdings