Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán