Báo cáo tài chính bán niên 2013 của công ty mẹ có soát xét của kiểm toán