Báo cáo kết quả Giao dịch Trái phiếu chuyển đổi của Công ty CP VNT Holdings