Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

THÔNG BÁO Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau: Tên chứng khoán            : Cổ phiếu Công […]