VNT Logistics

산업 솔루션

중공업

우리는 품질, 비용, 유연성 및 표준화 간의 올바른 균형을 제공합니다.

기술

제 시간에 제품을 출시합니다.

약품

우리는 당신이 차이를 만들 수 있도록 여기에 있습니다.

화학

경로 최적화 및 향상된 운송 성능을 통한 비용 효율성이 있습니다.

자동차

1급 및 2급 공급업체를 위한 OEM 솔루션을 제공합니다.

소매 및 패션

우리는 소매 및 패션 산업에 맞춘 다양한 운송 및 물류 옵션을 제공합니다.

에너지

에너지 운송 물류를 위한 혁신적이고 안전한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

NĂNG LƯỢNG

Chúng tôi cung cấp giải pháp sáng tạo, an toàn và phù hợp cho hậu cần vận tải năng lượng.

Facebook
Twitter
LinkedIn

질문이 있습니까?

당사의 전문가가 당신에게 지원할 준비가 되어 있습니다. 당사에게 연락하시면 최상의 솔루션을 찾도록 도와드리겠습니다.

Nhan vien cham soc khach hang cua VNT Logistics