VNT Logistics

견적

아래 양식에 출하량 세부 정보를 입력해 주시면 견적서를 이메일로 보내드립니다.

연락

본사

대외 물류 운송 무역 주식 회사

본사: 하노이, Dong Da군, Quoc Tu Giam동, Bich Cau길, 2번지

전화: (+84) 24 3732 1090

Fax: (+84) 24 3732 2893

이메일: info@vntlogistics.com

지점

HAI PHONG의 VNT 물류

주소: Hai Phong시, Hai An군, Dong Hai동, Chua Ve거리, 208번지
전화: +84 22 5376 5819
이메일: mngt@vnthp.com.vn

BAC NINH의 VNT 물류

주소: Bac Ninh시, Ninh Xa동, Ly Thai To거리, 33번지, VNPT 빌딩의 6층
전화: +84 979 082 092
이메일: huyenntt@vntlogistics.com

QUANG NINH의 VNT 물류

주소: Quang Ninh성, Ha Long시, Cai Lan거리, 01번지
전화: +84 20 376 5819
이메일: vntquangninh@vntlogistics.com

DA NANG의 VNT 물류

주소: Da Nang시, Hai Chau군, Phuoc Ninh동, Tran Phu거리, 184번지
전화: +84 5689 1787/8
이메일: vntquq@dng.vnn.vn

QUY NHON의 VNT 물류

주소: Quy Nhon시, Hai Cang동, Le Duc Tho거리, 202-203번지
전화: +84 236 356 2304
이메일: vantr@vinatransdn.com.vn

호치민 VNT 물류

주소: 호치민시, Tan Binh군, Pho Quang거리, 10번지, Waseco 빌딩의 5층
전화: +84 28 3931 1918
이메일: hnthcm@hanotrans.com.vn