Thông báo phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

+84-2437321090