Tin tức mới
Movie
 
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :  47 
Tuần :  97 
Tháng :  890 
Năm :  2.731 
Tất cả :  20.581 
2 Người đang online

Đại hội cổ đông

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
2017-05-30 14:09:54
Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn..
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2017-04-15 13:44:21
NQ va BB ĐHĐCĐ thường niên 2017..
Thông báo và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2017-04-01 10:01:15
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017..
Báo cáo kết quả phát hành TP 2016
2016-10-27 14:55:49
Báo cáo KQ Phát hành TP 2016..
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
2016-04-27 15:22:14
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016..
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 sau kiểm toán
2016-03-30 09:54:50
BCTC hợp nhất 2015 sau kiểm toán..
Nghị quyết HĐQT về triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2016-03-26 09:18:33
Nghị quyết HĐQT về triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016..
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015
2015-09-05 11:51:39
Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2015..
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1.2015
2015-09-05 11:46:20
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 ..
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015
2015-08-25 09:13:04
Tài liệu họp DHDCDBT lần 1/2015..
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015
2015-08-25 09:09:05
Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015..
Nghị quyết  và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2015-04-15 15:59:15
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Các báo cáo kèm theo..
Thông báo và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2015-04-01 14:09:01
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ..
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
2014-04-06 10:44:21
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014..
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2014
2014-04-06 10:40:22
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2014..
Thông báo họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
2014-03-21 14:38:31
Thông báo và tài liêuj họp ĐHĐCĐ thường niên 2014..